1. Alle opdrachten, aanvullende en vervolgopdrachten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met inachtneming van deze algemene voorwaarden.De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is ingeval van een geschil bepalend
  en bindend.
 2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die al dan niet in dienst van Stars & Tulips werkzaam zijn, alsmede vroegere voor Stars & Tulips werkende personen (vennoten, bestuurders en medewerkers) met inbegrip van hun eventuele erfgenamen indien zij aansprakelijk worden gehouden, nadat zij het kantoor van Stars & Tulips hebben verlaten.
 3. Stars & Tulips bepaalt wie binnen Stars & Tulips met de uitvoering van de opdracht wordt/worden belast, in voorkomend geval met inschakeling van derden, waaronder hulppersonen.
 4. Stars & Tulips zal bij de werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 5. Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever aan Stars & Tulips een honorarium verschuldigd volgens de bij Stars & Tulips gebruikelijke tarieven, vermeerderd met de omzetbelasting, kantoorkosten en verschotten. De facturen van Stars & Tulips dienen binnen dertig dagen na datum van die facturen te worden voldaan. Bij gebreke van (tijdige) betaling is Stars & Tulips gerechtigd de wettelijke (handels-) rente in rekening te brengen. Voorts dient opdrachtgever alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden.
 6. De gezamenlijke aansprakelijkheid van Stars & Tulips, zo mede van al degenen die zijn genoemd in artikel 2, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Stars & Tulips wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Stars & Tulips komt.
 7. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het door Stars & Tulips aan opdrachtgever ter zake van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van Euro 10.000,00.
 8. Stars & Tulips is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald. Stars & Tulips is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Stars & Tulips tegen alle aanspraken van derden, de door Stars & Tulips in verband daarmee makende kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verbandhouden met de werkzaamheden van Stars & Tulips ten behoeve van opdrachtgever.Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten ogenblikkelijk te controleren op
  onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Opdrachtgever vrijwaart Stars & Tulips tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.
 10. De uit vorenstaande voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stars & Tulips.
 11. Ingeval van overmacht aan de zijde van Stars & Tulips zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Stars & Tulips opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. Opdrachtgever heeft de verplichting om van Stars & Tulips het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.
 12. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle auteursrechten bij Stars & Tulips.Stars & Tulips verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.
 13. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter.